امتحانات گناوه http://azhdari.blogfa.com فایل های مورد نیاز مدارس fa blogfa.com Mon, 11 Dec 2017 10:27:22 +0330 اسکریپت رفع خطای 1038 دریافت جدول رشته و دروس http://azhdari.blogfa.com/post/42 <a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/d/8312553118/e5addb98-630b-43c1-8888-34e59892296f/rafe_khataye_1038.sql" target="_blank">دانلود اسکریپت خطای 1038</a></p> Mon, 11 Dec 2017 10:27:22 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/42 اسکریپت خطای ارسال اطلاعات متوسطه دوم http://azhdari.blogfa.com/post/41 <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8312990568/Nochild.sql.html" target="_blank">دانلود اسکریپت</a> </p> Wed, 29 Nov 2017 11:18:43 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/41 فرم دانش آموز مهمان http://azhdari.blogfa.com/post/38 <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8301948326/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87.docx.html" target="_blank">دریافت فرم اعلام نمرات مدرسه مقصد</a>             <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8301948342/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87.docx.html" target="_blank">دریافت فرم معرفی دانش آموز مدرسه مبدا</a></p> Sat, 29 Jul 2017 13:00:26 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/38 فرم مشمولین و درخواست معافیت http://azhdari.blogfa.com/post/37 <a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8301369784/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.docx.html" target="_blank">درخواست معافیت  </a>                      <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8301369818/%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%873_%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html" target="_blank">آخرین وضعیت مشمول </a></p> Sun, 23 Jul 2017 12:58:04 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/37 روش برطرف کردن خطا ها http://azhdari.blogfa.com/post/36 <a rel="nofollow" href="http://rahnamod.ir/helper-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D8%AF-%DA%A9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-28/" target="_blank">روش رفع خطای 28</a></p> Mon, 17 Jul 2017 10:48:41 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/36 صورتجلسه غایبین موجه امتحانات داخلی http://azhdari.blogfa.com/post/34 <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8296895950/%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87.pdf.html" target="_blank">دریافت فرم صورتجلسه </a></p> Mon, 05 Jun 2017 14:07:32 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/34 اسکریپت توصیفی http://azhdari.blogfa.com/post/33 <a rel="nofollow" href="http://s2.picofile.com/d/8261481142/fb943271-416b-48bd-ae72-51e3da5f8303/%D8%AD%D8%B0%D9%81_%D8%B3%D8%A7%D9%8495_%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D8%AF%D9%87.rar" target="_blank">باز کردن سال 95</a></p> Sat, 13 May 2017 11:47:36 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/33 آلبوم عکس امتحانات داخلی http://azhdari.blogfa.com/post/32 <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8294037676/img192.pdf.html" target="_blank">دانلود فرم آلبوم عکس</a></p> Fri, 05 May 2017 13:26:33 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/32 فرم تغییر رشته پایه دهم http://azhdari.blogfa.com/post/31 <span style="font-size: large;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8293190250/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81.pdf.html" target="_blank">فرم الف</a>             <a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8293190334/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%A8.pdf.html" target="_blank">فرم ب</a></span></p> Wed, 26 Apr 2017 14:49:14 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/31 فرم نظام وظیفه http://azhdari.blogfa.com/post/30 <a href="http://s9.picofile.com/file/8292760868/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.docx.html" rel="nofollow" target="_blank">دانلود فرم در خواست معافیت</a>            <span style="font-size: 36pt; font-family: arial, ans-serif;">  <span style="font-size: medium;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8259735926/c41c4c9c-01ad-44ee-b5d0-2390a34e46f1/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C1.docx" rel="nofollow" target="_blank">دانلود فرم آخرین وضعیت مشمول غیر دانشگاهی به نظام وظیفه</a></span></span></p> Sat, 22 Apr 2017 10:13:00 +0330 azhdari http://azhdari.blogfa.com/post/30